دیدگاه
هنگامی که کسی آگاهانه تو را نمی فهمد خودت را برای توجیه خسته نکن. 
قالب وبلاگ

                                     مقدمه:
انسان اصالتا موجودی است اجتماعی و نخستین فعالیت یافتن این ویژگی برترین مخلوق الهی ، به طور قطع کانون مقدس خانواده است. خانواده ، اولین ومهمترین وپربرکت ترین نهاد اجتماعی در تاریخ و تمدن انسانی است.
در فرهنگ اسلامی ، خانواده به مثابه دژی استوار و نهادی مقدس ، بیشترین مسئولیت را در رشد و تحول ، تربیت و تعالی و سعادت وجود انسان بر عهده دارد.
خانواده کانونی است که در آن ارزشهای اخلاقی، باورهای دینی و معیارهای اجتماعی از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد و زمینه رشد عاطفی و تربیتی اخلاقی و اجتماعی خانواده فراهم                می گردد.خانواده در انتقال فرهنگ و پاسداری از ارزشهای فرهنگی جامعه نیز اساسی ترین نقش را داراست. خانواده به مثابه اصلی ترین پایگاههای رشد و شکوفایی شخصیت و پرورش مهارتهای اجتماعی کودکان و نوجوانان ، هانند حلقه های زنجیر اجتماع انسانها ، اساسی ترین سهم رادر سلامت و اعتلای جوامع بشری بر عهده دارند و بخش قابل توجهی را از شکل گیری شخصیت ، تبلور رفتارهای اجتماعی ، تعاملات بین فردی و مسئولیت پذیری انسانها حاصل چگونگی باز خوردها ، بینش ها و تجارب آنان در زندگی خانوادگی است . خانواده با پیمان ازدواج و پیوند همسر ی بین زن و مردی هوشمند و آگاه برخودار از بلوغ فکری و قابلیتهای اجتماعی پایه گذاری می شود و این زوج ستون اصلی حیاتی ترین نهاد اجتماعی ، یعنی خانواده را تشکیل می دهند . بنابراین سلامت و سعادت جامعه به سلامت و پویایی نظام خانواده وابسته است و تعادل نظام خانواده نیز به کیفیت روابط بین زن و مرد و شوهر ، والدین و فرزندان بستگی دارد.
هر قدر روابط فی ما بین همسران بهتر ، سالم تر و پر جاذبه تر باشد ، زندگی شیرین تر و با صفاتر می گردد و فرزندان پر نشاط و موفقی تربیت می شود .( افروز ، 1380 : 12 ).
مادامی جامعه ما دارای ساخت اجتماعی سنتی بود ، یکی از وظایف مهم والدین ، انتخاب همسر برای فرزندان بود و مبنای انتخاب هم ، منافع گروهی و خانوادگی بود و مصلحت جمع بر مصالح فردی ارجحیتی خاص داشت و اطاعت از دستورات پدر و مادر در چنین مواردی یکی از ارزشها و هنجارهای قومی به شمار می رفت . به مرور زمان و به موازات تحولات پیچیده و آزادی آنان در انتخاب همسر، از جمله ارزشهای مهمی است که در طی دوران اجتماعی شدن به افراد آموزش داده می شود. از آنجا که فرایند تشکیل خانوده و حفظ بقای آن در واقع متضمن جامعه ای سالم و بدین لحاظ از اهمیتی ویژه برخوردار است اندیشمندان و مصلحان اجتماعی بر آن شدند تا با تحقیق و تفحص در این امور به ارائه نظریات گوناگون و بخصوص همسر گزینی نسل جوان بپردازند وفرایند همسر گزینی را با توجه به شرایط اجتماعی ، خصوصیات روحی و روانی افراد تحلیل و تببین نمایند .( فیضی ، 1378 : 15 ).
در این پژوهش سعی داریم که معیارهای همسر گزینی در بین دانشجویان دختر دانشگاه کرمانشاه در سال 1387 را بیان نماییم.


فصل اول
1 ـ1 بیان مسئله
2ـ1 اهداف بررسی
الف : هدف کلی
ب : هدف جزئی
3ـ1 اهمیت و ضرورت بررسی
4ـ1 فواید بررسی
5ـ1 انگیزه انتخاب موضوع
1ـ1 بیان مسئله
همه نهادهای اجتماعی در طول تاریخ با دگرگونهایی همراه بوده اند ، بسیاری از آنها از بین رفته و یا جای خود را به نهادی دیگر با همان کارکرد داده اند اما خانواده از گذشته تا کنون وجود داشته و هرگز از بین نرفته است. به درستی  که هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند چنانچه از خانوداههایی سالم بر خوردار نباشد بازی هیچ شبهه ، هیچ یک از آسیبهای اجتماعی نیست که فارغ از تاثیر خانواده پدید آمده باشد . به گفته اتوکلاین برگ فرزند پدر بشر است ، یعنی اوست که رسالت تداوم نسلها را در خود دارد و هم اوست که کیفیت و کمیت نسل فرد را رقم می زند . آلن ژیرار در اثرش « گزینش همسر در فرانسه معاصر » می گوید : « در بین تمامی مراسم ، آداب و حوادث اساسی حیات انسانی ، ازدواج از اهمیتی به سزا بر خوردار است ؛ هم از دیدگاه فرد ، هم از دیدگاه زیستی و هم از منظر اجتماعی ، هیچ نهادی نیست که همانند آن جهانی و از نظر غایت ثابت و پایدار باشد . از این رو هیچ نهادی همانند آن تحت تاثیر دگرگونیای اجتماعی قرار نمی گیرد.»          ( ساروخانی ، 1370 : 11 ).
در گذشته به علت سنتی بودن خانواده ها و کار کرد های فراوان و مختص به خود ، ازدواج یک امر فردی نبوده است و بیشتر توسط بزرگترها  ودر جهت تامین منافع مصالح صورت گرفته است . اما در جوامع مدرن این رویه تغییر کرده و افراد با نظر به این اندیشه رایج که روابط میان انسانها آزاد تر شده و موانعی را که از قبل برای انتخاب همسر داشتند و مجبور بودند از درون گروههای خود همسر انتخاب کنند از بین رفته ، در نتیجه آزادند که از گروههای غیر همخون  همسر خود را انتخاب کنند و احیانا در زندگی زنانشویی به موفقیت برسند . ما می خواهیم این مسئله را بررسی نماییم که دتنشجویان همسران خود را براساس چه معیارهایی انتخاب می کنند و کدام یک از معیارها در نزد آنها از اهمیت بیشتری بر خوردار است.
2ـ1 اهداف بررسی
الف ) هدف کلی :
بررسی معیارهای همسر گزینی در بین دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور کرمانشاه در سال 1387
ب ) اهداف جزئی :
1) بررسی میزان اهمیت دین و مذهب بر معیارهای همسر گزینی.
2) بررسی میزان اهمیت تاثیر سن بر معیارهای همسر گزنی.
3) بررسی میزان اهمیت خویشاوندی بر معیارهای همسر گزینی.
4) بررسی میزان تاثیر تحصیلات بر معیارهای همسر گزینی.
5) بررسی میزان اهمیت زیبایی بر معیارهای همسر گزینی.
6) بررسی میزان تاثیردر آمد همسر بر معیارهای همسر گزینی.

 3ـ1 اهمیت و ضرورت بررسی:
شرط اولیه هر خانواده ازدواج است و مهمترین شرط ازدواج نیز انتخاب همسر است.هرگونه تصمیمی در این مرحله برای فرد سرنوشت ساز است. ازدواج پیمان و پیوند مقدسی است میان زن و مرد بر پایه روابط پایای جنسی ، عاطفی ، معنوی و براساس انعقاد قرار داد شرعی ، اجتماعی و قانونی که که تعهداتی را برای زوجین به وجود می آورد. بنابراین ازدواج یک تصمیم گیری ظریف و پیچیده است که قبل از هر گونه اقدامی باید تمامی جوانب آنرا در نظر گرفت . بنای یک خانواده سالم با ازدواج سالم وشایسته نهاده می شود. و رازو رمز سالم سازی جامعه در سالم سازی خانواده از طریق ازدواج درست نهفته است.
در حال حاضر انسان ها سعی می کنند بنا به خواست خود و با توجه به مجموعه ای از ملاکهاو معیارها اقدام به ازدواج کنند. به نظر می رسد ازدواج اقدامی حساب شده و سنجیده است و شتاب زده و سرسری نیست.هر فردی تلاش می کند به هنگام انتخاب همسر و شریک زندگی خود، آگاهانه یا ناآگاهانه  از هنجارها قواعد و اصول بسیار پیچیده ای پیروی  کند و معیارهایی را مد نظر قرار دهد.
با مطالعه ی فرهنگ جوامع گوناگون ملاحظه می شود که در امر انتخاب همسر، قاعده،تناسب،سنخیت و همسان گزینی یک قاعده جهانی است. افراد تمایل دارند همسری انتخاب کنند که از ابعاد گوناگون سنی ، خانوادگی ، تحصیلی ، اقتصادی ، فرهنگی و شخصیتی با آنها همسان و متناسب باشد.
سعی ما در اینجا این است که بر عواملی که توجه به آننها در مرحله پیش از ازدواج حائز اهمیت است اشاره کنیم و آن را در بین دانشجویان دختر پیدا کنیم . ( مهدوی هرسینی ، 1383 : 2).


فصل دوم:
چار چوب نظری:
1ـ2 بررسی تئوری های مختلف با موضوع بررسی
2ـ2 سوابق پژوهشی
3ـ2 فرضیات تحقیق و تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 

دانلود کامل پروژه:

http://www.4shared.com/file/89946129/aa4bc4d6/W-A.html

[ دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠ ] [ ۳:٢٤ ‎ب.ظ ] [ من ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هنگامی که کسی آگاهانه تو را نمی فهمد خودت را برای توجیه خسته نکن.
صفحات اختصاصی
RSS Feed