دیدگاه

هنگامی که کسی آگاهانه تو را نمی فهمد خودت را برای توجیه خسته نکن.

مرداد 96
1 پست
تیر 94
1 پست
بهمن 93
8 پست
دی 93
10 پست
آذر 93
5 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
13 پست
دی 92
11 پست
آذر 92
7 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
15 پست
شهریور 92
16 پست
مرداد 92
14 پست
تیر 92
15 پست
خرداد 92
12 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
17 پست
دی 91
13 پست
آذر 91
21 پست
آبان 91
11 پست
مهر 91
23 پست
شهریور 91
28 پست
مرداد 91
43 پست
تیر 91
28 پست
خرداد 91
27 پست
اسفند 90
17 پست
بهمن 90
19 پست
دی 90
18 پست
آذر 90
8 پست
آبان 90
14 پست
مهر 90
18 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
10 پست
تیر 90
7 پست
خرداد 90
7 پست
اسفند 89
5 پست
آذر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
دی 87
2 پست