روانشناسی امضا های افراد

١.کسانی که به طرف عقربه های ساعت امضاء می‌کنند  انسان‌های منطقی هستند .

2ـ کسانی که بر عکس عقربه‌های ساعت امضاء می‌کنند احساساتی تر هستند.

3ـ کسانی که از خطوط عمودی استفاده می‌کنند لجاجت و پافشاری در امور دارند.

4ـ کسانی که از خطوط افقی استفاده می‌کنند انسان‌های منظّم هستند.

5ـ کسانی ک با فشار امضاء می‌کنند در کودکی سختی کشیده‌اند.

6ـ کسانی که پیچیده امضاء می‌کنند شکّاک هستند .

7ـ کسانی که در امضای خود اسم و فامیل می‌نویسند خودشان را در فامیل برتر می‌دانند.

8ـ کسانی که در امضای خود فامیل می‌نویسند دارای منزلت هستند.

9ـ کسانی که اسمشان را می‌نویسند و روی اسمشان خط می‌زنند شخصیت خود را کامل  نشناخته‌اند .


1
۰ـ کسانی  که به حالت دایره و بیضی امضاء می‌کنند ، کسانی هستند که می‌خواهند به قله برسند.

/ 0 نظر / 8 بازدید