عشق چیست؟؟؟؟؟

 

جملگی در حکم سه پروانه ایم * در جهان عاشقان افسانه ایم

اولی خود را به شمع نزدیک کرد * گفت حال من یافتم معنای عشق

دومی نزدیک شعله بال زد  *گفت حال من سوختم در سوز عشق

سومی خود را در آتش فکند * آری آری این بود معنای عشق

/ 0 نظر / 47 بازدید