شش پارادوکس در کشور ایران

1-هیچ کس کار نمی کند، اما تمام برنامه ها اجرا می شود.
۲-تمام برنامه ها اجرا می شوند، اما بازار راکد است.
۳-بازار راکد است، اما هیچ کس گرسنه نیست.
۴- هیچ کس گرسنه نیست، اما همه نا خوشنودند.
۵-همه ناخوشنودند، اما هیچ کس شکایتی ندارد.
۶-هیچ کس شکایتی ندارد، اما زندان ها پر است.

/ 0 نظر / 29 بازدید