رنگ زندگی

هیچگاه

نمیتوان یک رنگ بود

در حالی که

جامه خود هزار رنگ است

هیچگاه 

نمیتوان دست هم رنگ خود را بگیری

زیرا او به رنگ بهتر می اندیشد

.

.

.

پس زندگی کن به شیوه خودت

هیچوقت نگذار رنگ زندگی تو را رنگی کند

سفید باش

از سیاه نترس

آبی شو

از دریا نترس

/ 0 نظر / 19 بازدید