نفس انسان

                         هفت جا ، نفس خویش را حقیر دیدم

نخست : هنگامیکه به پستی تن می داد تا بلندی یابد.

دوم : آنگاه که در برابر از پاافتادگان ، میپرید.

سوم : آنگاه که میان آسانی و دشوار مختار شد و آسان را برگزید.

چهارم : آنکه گناهی مرتکب شد و با یادآوری اینکه دیگران نیز همچون او دست به گناه میزنند ، خود را دلداری داد.

پنجم : آنگاه که از ناچاری ، تحمیل شده‌ای را پذیرفت و شکیبایی‌اش را ناشی از توانایی دانست.

ششم : آنگاه که زشتی چهره‌ای را نکوهش کرد ، حال آن که یکی از نقاب‌های خودش بود .

هفتم : آنگاه که آوای ثنا سر داد و آن را فضیلت پنداشت.

 

 

 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 

نه طوطی باش که گفته دیگران را تکرار کنی

 

و

 

نه بلبل باش که گفته خود را هدر دهی

/ 0 نظر / 12 بازدید