عشق خدا به ما

گفتم: خدایا از همه دلگیرم        با تعجب گفت: حتی از من

گفتم: خدایا دلم را ربودند          گفت: پیش از من

گفتم: خدایا چقدر دوری           گفت: تو یا من

گفتم: خدایا تنها ترینم              گفت: پس من

گفتم: خدایا کمک خواستم         گفت: از غیر من

گفتم: خدایا دوستت دارم          گفت: بیش از من

/ 0 نظر / 7 بازدید