خواندن نامهای عددهای خیلی بزرگ

یک میلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ( million) یعنی هزار هزار، در زبان لاتینی mille به معنی هزار به کار رفته است. در گذشته ما این عدد را دو کـُـرور می نامیدیم. کـُـرور واژه ای هندی است  که در زبان فارسی به معنی پانصد هزار به کــار  می رفت. یک میلیون یک دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک بیلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بیلیون ( billion) یعنی هزار میلیون. در بعضی کشورها این عدد را میلیارد ( milliard) می نامند. در زبان لاتین 
bi به معنای دو است. یک بیلیون دو دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک تریلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تریلیون (trillion) یعنی هزار بیلیون. در زبان لاتین tri به معنای سه است. یک تریلیون سه دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک کادریلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کادریلیون (quadrillion) یعنی هزار تریلیون. quad به معنی چهار است. یک کادریلیون چهار دستهٔ سه 
تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک کـَـنتیلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کـَـنتیلیون ( quintillion) یعنی هزار کادریلیون. quint به معنی پنج است. یک کنتیلیون پنج دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک سیکستیلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سیکستیلیون (sixtillion – séxtillion) یعنی هزار کـَـنتیلیون. séx به معنی شش است. یک سیکستیلیون شش دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک سـِـپتیلیون ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سپتیلیون ( 
septillion) یعنی هزار سیکستیلیون. sept به معنی هفت است. یک سپتیلیون هفت دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک اُکتیلیون  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 
اُکتیلیون( octillion) یعنی هزار سپتیلیون.  oct به معنی هشت است. یک اکتیلیون هشت دستهٔ  سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک نونیلیون  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 
نونیلیون( nonillion) یعنی هزار اکتیلیون. non به معنی نـه است. یک نونیلیون نه دستهٔ سه تایی صفر بیشتر از هزار دارد.

یک دسیلیون  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 
دسیلیون( decillion) یعنی هزار نونیلیون. dec به معنی ده است. یک دسیلیون ده دستهٔ سه تایی  صفر بیشتر از هزار دارد.

عددها بیشمارند. به همین سبب، نامگذاری همه آنها ممکن نیست. همانطور که می دانیم ریاضیدانان برای رهائی از این مشکل و آسانتر 
کردن کار عددهای بزرگ را به روشی دیگر نشان می دهند. برای مثال ، عدد ۱۰۰۰ را به صورت ۱۰۳ و عدد ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ را به صورت ۱۰۶ نشان می دهند. 
یک بیلیون یا یک میلیارد را به صورت ۱۰۹ و یک کادریلیون به صورت ۱۰۱۵ نشان داده می شود. دو  هزار را به صورت ۱۰۳ × ۲ و سی میلیون را به 
صورت ۱۰۶ ×۳۰ یا ۱۰۷ × ۳ نشان می دهند.

/ 0 نظر / 27 بازدید