من و تو

گروه سرگرمی روزنه

تو باید باشی 
درست در همین هوای برفی
در همین روزها که دستانم
لحظه لحظه گرمی دستانت را طلب میکند.
تو باید باشی و نیستی
ودیریست دستانم را 
لمس تن فنجان قهوهام گرم میکند...

www.ROZANEHONLINE.com

برایم مهم نیست از بیرون چگونه به نظر میآیم...
کسانی که درونم را میبینند برایم کافیند...
برای آنهایی که از روی ظاهرم قضاوت میکنند حرفی ندارم...
با خود میگویم بگذار همان بیرون بمانند...

/ 0 نظر / 70 بازدید