متن سرود ملی اسرائیل

متن سرود ملی اسرائیل با تاکید بر تصرف سرزمین شرق و چشم جهان بین.... 

هاتیکوا یا هاتیکفا Hatikva ویا Hatikvah (به عبری: התקווה به معنی "امید")، سرود ملی اسرائیل است.
سرود هاتیکڤا توسط شاعر گالیسیایی نفتالی هرز ایمبر Naphtali Herz Imber در زلوچیڤ اوکراین در سال ۱۸۷۸ نوشته شد. در کنگره صهیونیست اول در سال ۱۸۹۷ به عنوان سرود صهیونیسم تصویب شد.


متن عبری سرود و آوانویسی آن به الفبای لاتین:

כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומיה,
ולפאתי מזרח קדימה
עין לציון צופיה -

עוד לא אבדה תקותנו,
התקוה בת שנות אלפים,
להיות עם חופשי בארצנו
ארץ ציון וירושלים.

Kol 'od balevav P'nimah -
Nefesh Yehudi homiyah
Ulfa'atey mizrach kadimah
Ayin l'tzion tzofiyah.

'Od lo avdah tikvatenu
Hatikvah bat shnot alpayim:
Li'hyot am chofshi b'artzenu -
Eretz Tzion Virushalayim.

ترجمه به فارسی:
"تا زمانی که از ژرفای قلب،
روح یک یهودی هنوز در حسرت و آرزو است،
و پیش به سوی "شرق"،(تصرف سرزمینهای شرق)

چشمی، صهیون را می‌نگرد،( منظور چشم جهان بین است)
امیدمان هنوز از دست نرفته،
امید دوهزار ساله‌مان،
که ملتی آزاد باشیم در سرزمین مادری خود،
سرزمین صهیون و اورشلیم."
سرزمین صهیون و اورشلیم."

/ 0 نظر / 199 بازدید