یک نامه برای خوانندگان گرامی(آرزوهای خوب)

قبل ازهر چیز برایت آرزو می کنم که عاشق شوی...

 واگر هستی کسی هم به تو عشق بورزد...

واگر این گونه نیست تنهاییت کوتاه باشد...

وپس از تنهاییت نفرت از کسی نیابی...

اما اگر پیش آمد بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی...

برایت هم چنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی...

از جمله دوستان بد وناسازگار...

برخی نادوست و برخی دوستدار...

که دست کم یکی در میانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد...

وچون زندگی بدین گونه است...

برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی...

نه کم و نه زیاد درست به اندازه...

تا گاهی باورهایت راموردپرسش قرار دهند...

که دست کم یکی از آأنها اعتراضش به حق باشد...

تا که زیاد به خود غره نشوی...

ونیز آرزومندم مفید فایده باشی نه خیلی غیرضروری...

تادر لحظات سخت وقتی دیگر چیزی باقی نمانده است...

همین مفید بودن کافی باشد تاتو را سرپا نگه دارد...

هم چنین برایت آرزومندم صبور باشی...

نه باکسانی که اشتباهات کوچک می کنند...

چون این کار ساده ایست...

بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ وجبران ناپذیر می کنند...

وباکاربرد درست صبوریت برای دیگران نمونه شوی...

وامیدوارم اگر جوان هستی...

خیلی به تعجیل رسیده نشوی...

واگر رسیده ای به جوان نمایی اصرار نورزی...

واگر پیری تسلیم ناامیدی نشوی...

چرا که هر سنی خوشی و ناخوشی خودش را دارد...

ولازم است بگذاریم بر ما جریان یابد...

امیدوارم سگی را نوازش کنی به پرنده ای دانه بدهی و به یک سهره گوش کنی وقتی که آوای سحرگاهیش را سر می دهد...

چرا که به این طریق احساس زیبایی خواهی یافت...

به رایگان...

امیدوارم که دانه ای هم بر خاک بفشانی...

هر چند خرد بوده باشد...

و باروییدنش همراه شوی...

تا دریابی چه قدر زندگی در یک درخت وجود دارد...

به علاوه امیدوارم پول داشته باشی زیرا در عمل به آن نیازمندی...

وسالی یک بارپولت را جلوی رویت بگذاری و بگویی این مال من است...

فقط برای این که روشن کنی کدامتان ارباب دیگری است!...

ودر پایان اگر مرد باشی آرزومندم زن خوبی داشته باشی...

واگر زنی شوهر خوبی داشته باشی...

که اگر فردا خسته باشید یا پس فردا شادمان...

باز هم از عشق حرف برانی تا از نو بیاغازید...

اگر همه اینها که گفتم برایت فراهم شد...

دیگر چیزی ندارم برایت آرزو کنم ......

/ 0 نظر / 12 بازدید